Tüzük

10BALIKESİR MOTOSİKLET KULLANICILARI SPOR KULUBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: DerneğinAdı “10 BALIKESİR MOTOSİKLET KULLANICILARI SPOR KULUBÜ DERNEĞİ’ dir. Merkezi Balıkesir olup hiçbir yerde şubesi yoktur.

MADDE 2: Butüzükte “10 Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği” adı ile anılacaktır.

MADDE 3: DERNEĞİN FORMA _FLAMA RENGİ

Forma ve Flama Rengi, Kırmızı, Beyaz ve Siyahtır.

MADDE 4 : DERNEĞİN AMACI :10 Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü, olarak üyeler arasında motosiklet kullanmayı ulaşım dışında bir yaşam kültürü olarak benimsemek, toplumsal değerlere ve çevreye karşı duyarlı, motosiklete dayalı yardımlaşma, dostluk ve paylaşımı ön planda tutmak, trafikteki diğer sürücülerle paydaşlığın bilincinde kural ve yasalara saygılı olmak, Motosiklet kullanımının kitleler arasında geliştirip, yayılması, bilinçli, eğitimli ve örnek sürücüleri artırılmak ile;

 1. A) Türkiye sınırları dahilinde Doğa ve Motosikletler Sporları için çeşitli kategorilerde kendi niteliklerine uygun faaliyet ve müsabakaların düzenlenmek,
 2. B) Türkiye’de düzenlenecek olan resmi, özel ve milli/milletlerarası veya mahalli platformdaki faaliyet ve müsabakalara, her platform organizasyonunun tabi bulunduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak (bu hükümlere riayet edilmek) kaydıyla katılmak,
 3. C)Dernek amaçlarına ulaşmak, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olacak, sosyal faaliyet ve etkinliklerde bulunmak amacıyla dernek üyelerinin hizmetinde her türlü lokal, restaurant, kafeterya, tamir-bakım atölyesi, garaj, eğitim pisti, benzin istasyonu, servis istasyonu, konusuyla ilgili mağaza gibi işletmeler açmak veya açılmış işletmelere ortak olmak, çalıştırmak, iktisadi işletme kurmak,

D)4.maddenin b. bendindeki katılınacağı öngörülen faaliyet ve müsabaka platformları sistemleştirilmek suretiyle şu şekilde açıklanmış bulunmaktadır.

 1. Türkiye’deki resmi faaliyet ve müsabakalar, Türkiye’de gerçekleşecek bağımsız ve/veya Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile işbirliği  ile düzenlenen faaliyet ve müsabakalar.
 2.       Türkiye’deki özel faaliyet ve müsabakalar,

Türkiye’deki özel veya tüzel kişilik sıfatı taşıyan kurum veya kuruluşların düzenleyecekleri faaliyet ve müsabakalar

III.Türkiye’deki mahalli – resmi faaliyet ve müsabakalar,

Gençlik ve Spor Müdürlükleri çatısı altındaki Otomobil ve Motor sporları Temsilcilikleri tarafından düzenlenen faaliyet ve müsabakalar

IV.Milli müsabakalar,

Yukarıdaki tanımlarda belirtilen her bir faaliyet ve müsabaka platformunda yalnızca Türk sporculara yönelik olma durumu kastedilmektedir.

V.Milletlerarası faaliyet ve müsabakalar,

İlk üç tanımdaki faaliyet ve müsabaka platformlarının yabancı sporculara da izin alınması kaydı ileaçık olma durumu kastedilmektedir.

 1. F) Derneğin amacı doğrultusunda, dernek mensuplarının, motosiklet – motokros sporlarının gerekli kıldığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, teknik malzeme, materyal ve gereçleri, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Dermekler Kanunu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yönetmeliği hükümleri gereğince dernek adına edinmek.
 2. G) Derneğin amacına uygun olarak eğitim ve spor alanları temin etmek.

H)Toplantılar, eğitim seminerleri, geziler, spor müsabakaları ve faaliyetleri, piyangoları, baloları, eğlenceler, konferanslar düzenlemek, dernek adına bülten yayınlamak, gayrimenkul edinmek, dernek lokali açıp işletmek.

 1. I) Dernek, yurtdışındaki organizasyon, kulüp ve üretici firmaların Türkiye temsilciliğini alıp, bunlarla ilgili ithalatı, ihracatı, transit ticareti ve bayilik, acentelik, temsilcilik ve müşavirlik, yapmak,

İ) Üyelerimize ve genel kullanıma açık olmak kaydı ile web sitesi ve diğer medyatik yayın organları oluşturmak faaliyetlerinde bulunabilir.

MADDE 5-DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel, sportif tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, düzenlenen fuarlara stand açmak, festival-fuar-kongre düzenlemek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, motoambulans, çekici, teknik servis, ekipman ve malzemeyi yurtiçinden veya yurtdışından bağış ve satın alma yolu ile temin etmek ve üyelerin hizmetinde kullanmak,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona, konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için iletişim ve işbirliğinde bulunmak,

15 – Motosiklet sporunun saygınlığını korumak ve sağlamak için üyelerimizin maddi ve manevi çıkarlarına zarar getiren kişi, kuruluş ve her türlü yayın ve davranışlara karşı yasal yönlerden mücadele etmek, dernek amacı ve çalışmaları içinde üyelerine yayarlı olmak üzere idari işlemler ve düzenleyici işlemlerin iptali ve dahil olmak üzere her türlü davaları adli ve idari yargı nezrinde açmak, yürütmek ve sonlandırmak.

16 – Üyeler arasında birlik ve beraberliği korumak için üyelere ikaz ve uyarılarda bulunmak gerektiğinde cezai müeyyide uygulamak,

17 – Amaç ve hizmet kurallarını gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapmak,

 

MADDE  6- DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, Motosiklet Sporları, alanında faaliyet gösterir.

MADDE 7 – ÜYELİK:Derneğin ASİL ÜYE ve FAHRİ üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

MADDE 8 – ASİL ÜYETüzükte belirtilen üyelik sıfatına haiz olup. Derneğe asil üye olarak müracaat eder ve dernek yönetim kurulu kararı ile asil üyeliğe alınmış olan üyelerdir. Asil üyeler derneğin genel kurulunu oluştururlar. Seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Aidat ödemek mecburiyetinde olup tüzüğün kendilerine yüklemiş olduğu bütün yükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar.

MADDE 9- FAHRİ ÜYEDerneğe yakınlığı müşahede olunan ve fahri üye olması dernek için bir kazanç ve şeref addedilen kendilerine yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik unvanı verilen üyelerdir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına dinleyici olarak girebilirler ancak genel kurul çoğunluğuna tesir edemezler. Seçme ve seçilme hakları yoktur Aidat verme zorunluluğunda değildirler. Diledikleri taktirde bağış ve yardımda bulunabilirler genel kurul toplantılarında fikir ve görüşlerinden istifade edebilirler.

MADDE 10- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

MADDE 11- ÜYELİKTEN AYRILMA:Her üye ayrılma talebini 1 ay öncesinden yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek ve birikmiş aidat borçlarını ödemek şartıyla üyelikten ayrılabilir

MADDE 12- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-5253 sayılı dernekler yasasını ve dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Üyeler arasında birlik ve beraberliği bozanlar ile ikilik yaratanlar,

7-Dernek prensiplerine uymayanlar ve disiplinsiz davranışlarda bulunmak,

8-Belirli özür ve mazeret bildirmeden yılda en az 5 haftalık toplantıya katılmayanlar,

Üye yükümlülüklerinin 30 gün geciktirmeleri üzerine yönetim kurulunca yapılacak ihtarı takip eden 10 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler yönetim kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyeliği sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalması halinde yeniden üyeliğe kabul edilebilirler.

MADDE 13-ÜYELİK HAKLARI

a)-Eşitlik ilkesi

1)- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetmez, eşitliği bozan ve yabancı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

2)-Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

3)-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığından hak iddia edemez.

4)-Dernekte olan her kişi yönetim kurulunun tanıdığı haklardan yararlanır

5)-Hiçbir kimse derneğe üye olarak kalmaya zorlanamaz

b)-Oy Hakkı

1)-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

2)-Onursal-Fahri üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)- Ödenti Verme Borcu

Üyelerin giriş ve ödenti verme borcu. Yönetim kurulunca düzenlenir üyeler dernek amacının gerçekleşmesi ve borçların karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal ve Fahri Üyeler ödenti vermek zorunda değildir

MADDE  14 – ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARI

Derneğe kayıtlı her üye, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, bir defaya mahsus olarak ilk girişte Üyelik Giriş Bedeli olan 30,00-TL (Otuz Türk Lirası) ve 10,00 TL(On Türk Lirası) olarak belirlenen aylık aidat bedellerini (senelik Yüz yirmi.-TL olarak tamamını), derneğe kabulünden sonra ödemekle yükümlüdür. Bu miktar 3 yılda bir yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında yeniden belirlenir.

MADDE15: GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

 1. A) DERNEK ORGANLARI:Dernek aşağıdaki organlardan oluşur.

Genel kurul

Yönetim kurulu

Denetim kurulu

Genel kurul toplantıları

B)GENEL KURUL

 1. a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
 2. b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının üç yılda MARTayında yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul toplantıları Türk Medeni kanunun 78. maddesi uyarınca dernek merkezinin bulunduğu yer dışında yapılmak istenmesi halinde merkezin bulunduğu İl Valiliğiyle koordine kurulmak suretiyle yapılır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

C)ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Ç)TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 1. D) TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun (tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin) katılımıyla toplanır çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 1. E) GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 16- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri.Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 17-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

10-Derneğin federasyon ve konfederasyonlara, üst kuruluşlara katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması, bu kuruluşlara belirlenecek temsilcilerin seçilmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Kanun ve yönetmelik, tüzük ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,

MADDE 18: YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim kurulu, kanun ve yönetmelik hükümleri içinde derneğin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır, Yönetim Kurulu 5 (BEŞ)asil, 5(BEŞ)yedek üyeden teşkil edilip genel kurulca seçilir. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Görev süresi ÜÇ yıldır.Görevleri ise Derneği temsil etmek kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, gelir gider hesaplarını çıkartmak. Genel kurul kararlarını uygulamak. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak genel kurula sunmak, tüzük ve diğer mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. Tüzük hükümlerine göre gündem ve ilan hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak. Derneğin gayesini gerçekleştirmek amacı ile Derneğin her türlü hukuki, mali, icrai, adli işlerini takip ederek vekil tayin etmek, Dernekler kanununca gerekli görülen hallerde ücretli personel çalıştırmak, her türlü ücretini ödemek ve işlerine son vermek. Derneğin üyelerinin dinlenme ve tatil ihtiyaçlarını temin etmek için kulüp, lokal ve benzeri yerler açmak, işletmek ve bu işlerin yürütülmesinde kullanılmak üzere, Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince ve bu tüzükte Yürütme Birimi adı altında düzenlenmiş bulunan yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamını sağlamak. Bu görevlilerin, görevlerini aynı yönetmeliğin 24.maddesi gereğince yapmalarını temin etmek,

GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Yönetim kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan bir ikinci başkan, bir sekreter, bir muhasip ve üç üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim kurulu Başkanı bulunmadığı zamanlarda ikinci Başkanın çağrısıyla toplanır. Toplantı en az yarıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Ondada eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanamaz.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısının altına düşerse Genel Kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine Mahallin Sulh Hakimi 3 üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurul kararı ile seçilir. Görev süresi üç yıldır.Bu kurul denetleme görevini derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, Defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak  tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet eder. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseleri ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 19- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI: Derneğingelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 30,00 TL, aylık olarak ta 10,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve benzeri gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Web sitesi ve diğer yayın organlarımıza alınacak reklam ve sponsorluklar,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Özel firmalardan, reklamlarının yapılması karşılığı alınacak reklam ücreti gelirleri

8- Diğer Gelirler

MADDE 20- ÇALIŞMA KURULLARI

Yönetim kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla aşağıda isimleri belirtilen çalışma kurulları kurulabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu ihtiyaç duyması halinde yeni çalışma kurulları kurulmasına da karar verebilir. Bu kurullar kulüp faaliyetleri çerçevesinde, kendi konuları ile ilgili olarak çalışmalarını yaparlar. Bu çalışmalarını yazılı rapor olarak talep ettiği tarihten itibaren en geç 1 hafta içinde Yönetim Kuruluna sunarlar. Bu raporlar Yönetim Kurulu kararları için yönlendiricidir. Çalışma süreleri Yönetim Kurulunca belirlenen Çalışma Kurulları en az 3 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulunca belirlenir gerektiğinde yine Yönetim Kurulunca değiştirilir.

Çalışma kurulları şunlardır;

*Eğitim ve Bilinçlendirme Kurulu

*Tanıtım Kurulu

*Yarış Kurulu

*Festival Kurulu

*Sosyal İşler Kurulu

*Kamu Kurumları ile ilişkiler Kurulu

*Sponsorluk ve Mali İşler Kurulu

MADDE 21:DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Dernek tarafından aşağıdaki defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri: Üye kayıt bilgileri bu deftere işlenir.

3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 22-YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 23-BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

MADDE 24- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 25- DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26- TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 27: TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Türk medeni kanununun 78 ve 81 inci maddelerine göre; tüzük değişikliği kararları genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki katılımı ve genel kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alına bilir.

MADDE 28: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “10 BALIKESİR MOTOSİKLET KULLANICILARI SPOR KULUBÜ DERNEĞİ”ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

MADDE:29 KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA

Amacın gerçekleştirilmesinin imkansız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, acze düşmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması, hallerinde sulh hakiminden kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

Hüküm Eksikliği

MADDE: 30-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

 

ADI SOYADI                            GÖREV UNVANI:                   İMZASI

 

1-ÖZGÜR CANDAR               : BAŞKAN

 

2-AHMET GÜLER                   : BAŞKAN YARDIMCISI

 

3-TUNCAY IRMAK                  : SAYMAN

 

4-GÜRKAN YILMAZ               : SEKRETER

 

5-YAŞAR DAĞDEVİREN         : ÜYE

 

6-ERSİN MUTLU                    : ÜYE

 

7-MAHİR DOK                       : ÜYE

 

 

Bu tüzük (otuz)30 madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Kapat